شعر نوي طنز
» بزن قدش... !1389/06/24
» آش آلو !1389/06/21
» پيقولاد !1389/06/24
» شعر آزاد !1389/06/25
» شباخندگان...1389/06/25
» شبانه !1389/06/25
» سر به... سر !1389/06/25
» دلخواه…!1389/06/24
» حرف آباد!1389/06/24
» چيستان !1389/06/24
» علت العلل1389/04/01
  1     2